Ponad 35 lat doświadczenia

Silna polska marka, zbudowana od podstaw!

Slider

ANDRE to firma, która od początku stara się rozwijać dzięki wielopłaszczyznowej współpracy z różnymi podmiotami, m.in. poprzez pozyskiwanie środków na innowacyjność, wdrożenia nowych technologii czy wsparcie eksportowe ze środków Unii Europejskiej. 

Aktywność na wielu polach

Środki na rozwój firmy


Udział w projektach unijnych to wiele korzyści dla firm z sektora MŚP.  Wsparcie środkami z funduszy unijnych istotnie przekłada się na dynamiczny rozwój firmy ANDRE. Dotacje unijne obejmują wiele obszarów, które w znaczący sposób determinują  stopień konkurencyjności firmy. Współfinansowane są głownie działania B+R, choć wsparcie unijne dotyczy także szeregu wdrożeń nowych technologii, m.in. poprzez inwestycje w dział badawczy, zakup nowoczesnych urządzeń, jak i również dotowanie działań związanych z marketingiem i eksportem firmy.  
 

Zobacz więcej

ANDRE sukcesywnie redukuje zagrożenia doskonaląc proces technologiczny i oferując narzędzia ścierne zapewniające coraz lepsze walory użytkowe i coraz wyższy współczynnik bezpieczeństwa. Odzwierciedleniem tego zaangażowania są następujące certyfikaty i znaki towarowe.

Zintegrowany System Zarządzania (ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001)

Poprzez ciągłe doskonalenie firma utrzymuje Zintegrowany System Zarządzania, który umożliwia skuteczne i równoczesne zarządzanie wieloma aspektami działalności przedsiębiorstwa, poprzez ustanawianie i realizacje jednolitej polityki (zobacz: Polityka Zintegrowawanego Systemu Zarządzania). Firma posiada certyfikat systemu zarządzania jakością 9001.

oSa - The Organization for the Safety of Abrasives

oSa jest niezależną organizacją, która zrzesza i certyfikuje najlepszych na świecie producentów narzędzi ściernych. oSa to bezpieczeństwo i gwarancja profesjonalizmu. 

www.osa-abrasives.org

FEPA - Federation of European Producers of Abrasives

ANDRE ABRASIVE ARTICLES została w 2017 roku przyjęta w poczet członków europejskiej organizacji zrzeszającej producentów narzędzi ściernych FEPA. Jednym z głównych celów tej organizacji jest promowanie materiałów ściernych produkowanych w Europie, spełniających surowe normy bezpieczeństwa oraz propagowanie bezpiecznego użytkowania tych narzędzi. Dla użytkowników ściernic członkostwo firmy ANDRE w FEPA to w praktyce wyższy współczynnik bezpieczeństwa wyrobów przedsiębiorstwa.

www.fepa-abrasives.org

Certyfikat Jakości Biznesu "Przedsiębiorstwo Fair Play"

Krajowa Izba Gospodarcza od kilkunastu lat przyznaje firmie ANDRE certyfikowany tytuł Przedsiębiorstwa Fair Play. W ANDRE kultura ,,fair play” obowiązuje od początku jego działalności. Certyfikat poparty wieloetapowym procesem weryfikacji wzmacnia wiarygodność przedsiębiorstwa wsród partnerów i potwierdza rzetelność firmy. Certyfikat Jakości Biznesu „Przedsiębiorstwo Fair Play” dla ANDRE to nie tylko potwierdzenie uczciwości działań spólki, ale autentyczna motywacja do ciągłego doskonalenia kultury i etyki organizacji.

www.fairplay.pl

Europejski System Wyróżnień i Nagród Jakości - "Wielkopolska Jakość"

Firma ANDRE kilkunastokrotnie została laureatem konkursu "Wielkopolska Jakość", organizowanym przez Wielkopolski Instytut Jakości. Posiada tytuł Lidera Programu Kompleksowego Zarządzania Jakością w zakresie nowoczesnych rozwiązań technologicznych w produkcji narzędzi ściernych. Wyrózniona zostala znakiem "Wielkopolska Jakość" za osiągnięcia w doskonaleniu zarządzania zgodnego z Modelem EFQM.

Zgodnie z obligatoryjnymi wytycznymi ISO 14001 firma zidentyfikowała pozytywne i negatywne aspekty środowiskowe. To grupa działań spółki, związana z jej bieżącą aktywnością produkcyjną, która może oddziaływać mniej lub bardziej intensywnie na środowisko naturalne. Jeśli ten wpływ na środowisko jest wysoki, wówczas w ramach systemu zarządzania środowiskowego mówi się o znaczących aspektach środowiskowych.

W zgodzie z naturą

Firma ANDRE a środowisko naturalne

ANDRE posiada stosowne pozwolenia wodnoprawne, pozwolenia w formie decyzji ustalające wielkości emisji pyłów i gazów oraz decyzje, zgodnie z którymi prowadzona jest działalność w zakresie gospodarki odpadami.

Spółka utrzymuje dopuszczalne wielkości określone w przedmiotowych decyzjach - nie ma przekroczeń dopuszczalnych wielkości emisji.

Zarządzanie środowiskowe

W kierunku technologii przyjaznych środowisku

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania Spółki zawiera deklarację produkowania profesjonalnych narzędzi ściernych spełniających standardy światowe w zakresie walorów użytkowych, oddziaływania na środowisko naturalne oraz dbałości o bezpieczną pracę.

Uwzględniając zidentyfikowane aspekty środowiskowe ANDRE ABRASIVE ARTICLES planując kolejne inwestycje wykorzystuje i wdraża technologie przyjazne środowisku. Spółka podejmuje inicjatywy mające na celu popularyzację tematyki związanej z ochroną środowiska wśród swoich pracowników.

Deklaracja nieszkodliwości

Rozwiązania dla środowiska naturalnego

ANDRE nieustannie włącza do swojej oferty wyroby, które zawierają coraz doskonalsze rozwiązania wpływające na jakość środowiska, m.in. poprzez konsekwentne eliminowanie substancji szkodliwych dla środowiska.

Dostarczane przez ANDRE narzędzia ścierne nie zagrażają zdrowiu w sensie zasad prawa karnego, zarządzeń i przepisów. Są one wolne od antymonu, ołowiu, kadmu, azbestu oraz nie zawierają wolnego fenolu i wolnego formaldehydu.

DOKUMENTY

Działania na rzecz poprawy konkurencyjności firmy to m.in. poszukiwanie sposobu na ciągłe zwiększanie efektywności organizacji. W opracowanej poniżej polityce, cele firmy zostały jasno i precyzyjnie określone, co ma służyć rozwojowi ANDRE ABRASIVE ARTICLES, zgodnemu z przyjętą wcześniej misją i wizją.

POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA
ANDRE ABRASIVE ARTICLES Sp. z o.o. Sp. k.
Koło, 20.09.2021 r.


Naszym priorytetem jest spełnienie wymagań i oczekiwań jakościowych użytkowników produkowanych przez nas narzędzi ściernych oraz zapewnienie, że są one bezpieczne w użyciu. Równocześnie dużą wagę przywiązujemy do dbałości o ochronę środowiska naturalnego oraz przestrzegania prawa pracy i bezpieczeństwa zatrudnionych pracowników, tworząc długofalową strategię zrównoważonego rozwoju.

Zobowiązujemy się do:

1. Spełniania wymagań prawnych i innych regulacji odnoszących się zarówno do jakości produkowanych wyrobów, jak również ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

2. Stałego doskonalenie procesu wytwarzania narzędzi ściernych poprzez wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych i technicznych w oparciu o współpracę z placówkami naukowo-badawczymi.

3. Produkowania narzędzi profesjonalnych spełniających standardy światowe w zakresie walorów użytkowych, oddziaływania na środowisko naturalne oraz bezpiecznej pracy.

4. Przeciwdziałania powstawaniu zagrożeń dla środowiska oraz podejmowanie systematycznych działań zmierzających do zmniejszania negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne.

5. Podejmowania wszelkich działań technicznych i organizacyjnych zapobiegających powstawaniu chorób zawodowych i wypadków przy pracy oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym, a także stosowanie do produkcji surowców możliwie najbezpieczniejszych dla pracownika, użytkownika oraz środowiska naturalnego.

6. Podnoszenia poziomu świadomości i kompetencji pracowników.

7. Tworzenia pozytywnego wizerunku firmy wobec naszych interesariuszy tj. Klientów, kontrahentów, dostawców, pracowników i społeczności lokalnej oraz podejmowanie działań zmierzających do osiągania satysfakcji zawodowej załogi.

8. Zapewnienia odpowiednich zasobów i środków do realizacji tej Polityki.

9. Ciągłego doskonalenia systemu zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem i higieną pracy w celu efektywnej realizacji misji, wizji i strategii firmy w swoim środowisku i otoczeniu biznesowym.

Narzędziem do skutecznego zarządzania jakością produkowanych wyrobów, środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy jest wdrożony i zintegrowany system zarządzania zgodny z wymaganiami norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz ISO 45001:2018.

Podpisał:
Tomasz Koziarski
Dyrektor Zarządzający

Podkategorie