produkty

Ochrona danych osobowych

Z dniem 25 maja 2018 r. na terenie wszystkich krajów Unii Europejskiej rozpoczęło się stosowanie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, dalej zwanego RODO, które reguluje przetwarzanie danych osobowych przez ANDRE ABRASIVE ARTICLES Spółka z o.o. Spółka komandytowa. Firma ANDRE ABRASIVE ARTICLES informuje informuje o sposobie przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z przepisami RODO:

1. Administratorem danych osobowych jest ANDRE ABRASIVE ARTICLES Spółka zograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Kole ul. Przemysłowa 10, 62-600 Koło.

2. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych z którym można się skontaktować poprzez e-mail iod@andre.com.pl.

3. Przetwarzanie danych osobowych jest dokonywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i lit. f) RODO, tj. jest niezbędne do wykonywania obowiązków umownych (umowy handlowe, działania marketingowe) i ustawowych ciążących na nas jako administratorze.

4. Dane osobowe ANDRE ABRASIVE ATICLES Sp. z o.o. Spółka komandytowa przekazuje podmiotom, z którymi współpracuje na potrzeby świadczenia własnych usług, np. wykonującym usługi pocztowe, kurierskie, prawne, informatyczne, windykacyjne, marketingowe, a także innym podmiotom zewnętrznym, które wykażą, że na mocy przepisów prawa są uprawnione do uzyskania danych. Zakres danych które powierzamy może obejmować: imię nazwisko, adres służbowy, e-mail, telefon.

5. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres:
- w związku z zawarciem umowy handlowej i w celu jej realizacji - przez okres obowiązywania umowy i 5 lat po zakończeniu,
- w związku z podjęciem działań marketingowych i innych przed zawarciem umowy handlowej - przez okres prowadzenia tych działań i 5 lat po ich zakończeniu,
- w zakresie marketingu oferowanych produktów - do czasu zgłoszenia sprzeciwu osoby, której dane dotyczą lub 5 lat po zakończeniu współpracy,
- w zakresie ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami - przez okres 5 lat od przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy lub innego tytułu, 

- w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze - przez okres, w jakim przepisy prawa nakazują Administratorowi przechowywanie dokumentacji i wypełnianie obowiązków z nich wynikających.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi realizację umowy lub prowadzenie działań marketingowych.

9. Osobom, których podały dane osobowe przysługuje:
- prawo dostępu do treści danych osobowych zgromadzonych przez Administratora,
- prawo do sprostowania danych,
- prawo do usunięcia danych,
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
- prawo do przenoszenia danych,
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10. Administrator dokłada stosownych starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkowa utratą, zmiana, nieuprawnionym ujawnieniem czy wykorzystaniem.

Prosimy o przekazanie powyższych informacji przedstawicielom i pracownikom, których dane osobowe przetwarzamy w związku z naszymi kontaktami i współpracą biznesową.

Image
Image
Image
Image