produkty

Zasady magazynowania i transportu narzędzi ściernych

Właściwe magazynowanie i transport narzędzi ściernych Kontrola narzędzi ściernych przy odbiorze

Magazynowanie i transport narzędzi ściernych mają ścisły związek z bezpieczeństwem pracy. Przestrzeganie zasad prawidłowego magazynowania i transportu  oraz świadomość istniejących zagrożeń są tu kluczowe. Procesy szlifowania i przecinania cechują się bardzo dużą dynamiką; stosowane często prędkości obwodowe 35 [m/s], po przeliczeniu, oznaczają prędkość 126 [km/h], a 80 [m/s] to już 290 [km/h]. Dlatego postępowanie z narzędziami ściernymi wymaga przestrzegania szczególnych zasad bezpieczeństwa.

Od właściwego postępowania na wszystkich etapach procesu logistycznego tj. pakowania, załadunku, zabezpieczenia przed uszkodzeniem i wpływem czynników atmosferycznych, transportu zewnętrznego, przeładunku u spedytorów, rozładunku u odbiorcy, magazynowania, transportu wewnętrznego, a także podczas montażu rozruchu i eksploatacji bezpośrednio na stanowisku obróbkowym, zależy niezawodność eksploatacyjna i bezpieczeństwo pracy.

Ważne kwestie związane z transportem i magazynowaniem (!)

 • Narzędzia ścierne, a szczególnie ściernice, chociaż cechują się dużą wytrzymałością dynamiczną na rozrywanie, są wrażliwe na uderzenia, upadki, naprężenia zginające i z tych względów wymagają szczególnie ostrożnego obchodzenia się z nimi.
 • W przypadku uderzenia, rzucania lub upuszczenia ściernicy na twardą powierzchnię mogą powstać w nich rysy albo pęknięcia niewidoczne gołym okiem, które następnie w czasie pracy mogą być przyczyną rozerwania, co stanowi bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub zagrożenie życia.
 • Niedopuszczalne jest zamoczenie narzędzi ściernych w czasie transportu i magazynowania, mogące być przyczyną powstania niewyważenia statycznego, a w zimie pękania i zniszczenia wskutek zamarzającej wody.
 • Po otrzymaniu każdej partii wyrobów należy sprawdzić stan jej opakowania. Jeżeli jest ono wyraźnie uszkodzone należy sporządzić wspólnie z przewoźnikiem stosowny protokół zawierający dane identyfikacyjne, opis uszkodzenia i jego skutków, jak również powiadomić o tym dostawcę.
 • Przy odbiorze narzędzi ściernych należy przeprowadzić szczegółową ich kontrolę zmierzającą do wykrycia ewentualnych uszkodzeń; W celu sprawdzenia ściernic najlepiej przeprowadzić badanie metodami: dźwiękową (akustyczną) i wzrokową. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości kontaktować się z producentem.
 • Czynności rozpakowywania należy prowadzić z bardzo dużą starannością. Narzędzia oczyszczać szczotką albo sprężonym powietrzem. Niedopuszczalne jest wzajemne uderzanie narzędziami o siebie!
 • Do obowiązków użytkownika / magazyniera należy również wyjęcie z pojemników kartonowych podkładek, służących do bezpiecznego mocowania ściernic, jeżeli nie są naklejone lecz zostały dostarczone luzem w trybie indywidualnego uzgodnienia. Podkładki należy dostarczyć wraz ze ściernicą na stanowisko jej montażu lub bezpośrednio na szlifierkę. 
 • Szczególną uwagę należy zwrócić na sprawdzenie prędkości pracy szlifierek, aby na danym stanowisku nie doszło do przekroczenia maksymalnej dopuszczalnej prędkości obwodowej ściernicy.

Metody kontroli narzędzi ściernych przy odbiorze od dostawcy

Metoda wzrokowa a wiec dokładne obejrzenie narzędzia celem wykrycia jakichkolwiek ubytków, pęknięć, rys czy innych oznak uszkodzenia. Widoczne znaki dyskwalifikują takie ściernice - absolutnie nie wolno używać. Należy odłożyć je do ponownego zbadania przez serwis producenta.  

Metoda dźwiękowa (akustyczna) badania ściernic polega na tym, że ściernice  opukuje się niemetalowym narzędziem np. drewnianym młotkiem. W przypadku ściernic cięższych należy je ustawić na twardej czystej powierzchni podłogi. Najlepszym miejscem do opukiwania ściernicy jest punkt położony ok. 45° z każdej strony od linii pionowej przechodzącej przez środek ściernicy, blisko jej obrzeża. Przed każdym puknięciem należy obrócić ściernicę o 45° aż ostukamy cały jej obwód (patrz rys.)

Image

Metoda stosowana jest przede wszystkim do ściernic spojonych ceramicznie. Ściernica dobra wydaje czysty, dźwięczny ton. Ściernica pęknięta wydaje ton głuchy, szybko gasnący. Ściernic takich absolutnie nie wolno używać. Należy odłożyć do ponownego zbadania przez serwis producenta. Ściernice ze spoiwem żywicznym sprawdza się w ten sam sposób, ale w tym przypadku ton jest nieco mniej wyraźny (przytłumiony). Obecność pęknięcia objawia się również zmianą tonu.

Image

Jak magazynować narzędzia ścierne

 • Do przechowywania narzędzi ściernych zaleca się wykorzystywać pomieszczenia suche, przestronne, dobrze przewietrzane o możliwie stałej temperaturze, która powinna wynosić około 10 do 30°C przy wilgotności nie przekraczającej 70%. W szczególności temperatura w pomieszczeniu nie powinna być niższa od 4°C ze względu na możliwość uszkodzenia narzędzi przez zamarzającą w porach wodę. Uwaga ostatnia dotyczy również pomieszczeń, w których operacja szlifowania prowadzona jest “na mokro”, z użyciem chłodziwa, lub występuje ryzyko zawilgocenia narzędzia ściernego.
 • Narzędzia ścierne ze spoiwem żywicznym typu B i BF są wrażliwe na wilgoć, środowisko alkaliczne, kwaśne i zmiany temperatury. Podczas przechowywania spoiwo może ulegać częściowemu osłabieniu a niewłaściwe składowanie może ten proces przyspieszać. Z tego powodu nie należy ich przechowywać w magazynach razem z środkami chemicznymi, oraz należy unikać zawilgocenia, a także przegrzewania, szczególnie jednostronnego, np. przez ich bezpośrednie sąsiedztwo z grzejnikami.
 • Ściernice ze spoiwem typu B i BF, przeznaczone do stosowania na maszynach trzymanych w ręku (za wyjątkiem ściernic trzpieniowych, walcowych i stożkowych z wkładką gwintową) są znakowane datą przydatności do użytkowania. Czas przydatności do użytkowania nie może przekraczać 3 lat, licząc od daty produkcji. Data ważności jest przedstawiana w postaci miesiąc (rozpoczynający kwartał) i rok, np. V04/2025.
 • Sposób układania ściernic w magazynie przedstawiony został na rysunku. Najpewniejszym i jednocześnie najwygodniejszym rozwiązaniem jest pionowe ustawienie ściernic na dwóch równoległych belkach drewnianych, przy czym ściernice duże układa się na belkach ułożonych na równej podłodze, a inne na odpowiednio ukształtowanych stojakach - regałach z półkami dostosowanymi kształtem i wielkością do ich wymiarów.
 • Regały należy wykonać z drewna lub konstrukcji stalowej wyłożonej miękkim materiałem, np. drewnem lub gumą.
 • Wysokość stosów składowanych ściernic nie może powodować ich uszkodzenia, szczególnie tych leżących najniżej.
 • Równie starannie i ostrożnie jak magazynowanie powinien odbywać się transport ściernic wewnątrz zakładu, a także składowanie na stanowiskach pracy. Transportowanie powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających ściernice przed wszelkimi uszkodzeniami, uderzeniem o siebie lub o twarde przedmioty.
 • Pozycja w trakcie transportu powinna być zbliżona do ich położenia na półkach magazynowych. Zalecany jest transport na specjalnie przygotowanych wózkach wyłożonych gumą, z gumowymi kołami. Przetaczanie ściernic po podłogach jest dopuszczalne pod warunkiem użycia dywanika gumowego.

 

Przykład regału do przechowywania ściernic

1 - małe ściernice talerzowe
2 - małe ściernice płaskie
3 - półki dla małych ściernic lekko nachylone w poziomie w celu zabezpieczenia przed wypadaniem
4 - tylna ściana regału z wykładziną ochronną
5 - ściernice płaskie
6 - małe ściernice cylindryczne
7 - duże ściernice talerzowe
8 - ściernice garnkowe stożkowe układane krawędź do krawędzi i dno do dna
9 - równa płaska podpora pod ściernicami do przecinania, kształtowymi i cylindrycznymi
10 - ściernice cylindryczne cienkościenne albo miękkie
11 - tektura falista rozdzielająca
12 - stalowa lub ceramiczna równa, płaska płyta podporowa
13 - dwupunktowe podparcie ściernic stojących obwodem na podporach
14 - “przód” ściernicy
15 - małe ściernice cylindryczne i walcowe
16 - ściernice płaskie z profilowanym obwodem
17 - ściernice płaskie do przecinania tzw. przecinaki ściernicowe
18 - stalowa lub ceramiczna równa, płaska płyta podporowa
19 - ściernice cylindryczne twarde lub grubościenne
20 - ściernice płaskie ceramiczne średniej wielkości
21 - ściernice duże

Image

Firma ANDRE od początku swojej działalności stawia na wysoką jakość wyrobów. W ANDRE robi się wszystko, aby produkty odpowiadały indywidualnym zapotrzebowaniom Klientów i spełniały ich najwyższe oczekiwania nawet przy najtrudniejszych operacjach szlifierskich.

Narzędzia ścierne ANDRE ABRASIVE ARTICLES są bezpieczne.

ANDRE sukcesywnie doskonaląc proces technologiczny oferuje narzędzia ścierne zapewniające coraz lepsze walory użytkowe i wysoki współczynnik bezpieczeństwa, zgodny z dyrektywami różnych certyfikacji.

FEPA
FEPA
Image
Image
Image
Image