Podstawowe terminy wykorzystywane przy opisie narzędzi ściernych

Materiały ścierne - podstawowe terminy i podziały

Ścierniwo - materiał ścierny w postaci ziaren określonej wielkości i kształtu, mających własności ostrzy skrawających.

Numer ziarna ściernego (mikroziarna) - wyróżnik liczbowy charakteryzujący zakres wymiarowy ziaren (nazywany też granulacją lub ziarnistością).

Wielkość ziarna i mikroziarna - wymiar charakterystyczny ziarna ściernego (mikroziaren) w [mm] lub [μm].

Według kryterium pochodzenia materiały ścierne dzielą się na:

 • naturalne (np. korundy, diament naturalny).
 • sztuczne, otrzymywane w procesach elektrotermicznych i fizykochemicznych (np. elektrokorundy, węgliki krzemu, diament syntetyczny, borazon)

Według kryterium twardości, materiały ścierne dzielą się na:

 • twarde (elektrokrundy, węgliki krzemu itd.), określane często jako konwencjonalne materiały ścierne
 • supertwarde (diament, borazon).

Narzędzia ścierne - podstawowe terminy i podziały

PODZIAŁ NARZĘDZI ŚCIERNYCH:

 • spojone
 • nasypowe.

 

NARZĘDZIA ŚCIERNE SPOJONE

Narzędzia ścierne spojone wytwarzane są z masy ściernej, będącej mieszaniną ścierniwa i spoiwa. Istotny wpływ na proces szlifowania mają również pory tworzące się pomiędzy ścierniwem i spoiwem.

Wśród narzędzi ściernych spojonych wyróżnia się:

 • ściernice,
 • segmenty ścierne,
 • osełki.

W tej grupie ANDRE oferuje zarówno narzędzia konwencjonalne jak i supertwarde:

 • narzędzia ścierne ze spoiwem ceramicznym
 • narzędzia ścierne ze spoiwem żywicznym.

 

Budowa narzędzi ściernych spojonych

Materiał ścierny

Struktura (dotyczy tylko narzędzi konwencjonalnych)- liczba określająca procentowy udział ścierniwa w całkowitej objętości narzędzia ściernego.

Koncentracja (dotyczy tylko narzędzi supertwardych) - to ilość ziarna supertwardego (diamentowego lub CBN) przypadająca na 1cm3 warstwy roboczej ściernicy.   

Spoiwomateriał wiążący ziarna ścierniwa, np:

 • ceramiczne,
 • żywiczne (organiczne)
 • galwaniczne.

Twardość narzędzia ściernego spojonego - wielkość siły potrzebnej do wyrwania ziarna z otaczającego je spoiwa. Oznaczana w skali literowej od E do Z.

 

NARZĘDZIA ŚCIERNE PÓŁELASTYCZNE (NASYPOWE)

W narzędziach ściernych nasypowych warstwa ścierniwa umocowana jest na podłożu, np.: z papieru, tkaniny, fibry za pomocą klejów.

Podłoże - baza w przypadku narzędzi ściernych nasypowych z papieru, tkaniny, fibry do której za pomocą spoiwa mocuje się ziarno.

Do narzędzi ściernych nasypowych w ofercie ANDRE należą:

 • ściernice lamelkowe
 • ściernice półelastyczne z nasypem profilowym
 • krążki CBS
 • ściernice listkowo-trzpieniowe
 • krążki fibrowe
 • włókniny.